پروژه : آقای دهقانی پور
محل نصب:کمربندی چالوس نوشهر خیابان بهشت رضا
پروفیل های مصرفی پروفیل هافمن هستش
نصب بر روی سنگ هستش
شیشه های مصرفی دوجداره ساده هستش